× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ingeniørfag, HMS favoritt ikon

Universitet og høgskole
Noreg er i verdstoppen innan tryggleiksarbeid. Tryggleiksstandardane i offshoreverksemdene i Nordsjøen har utvikla seg til å bli dei mest omfattande i verda. Som Kvalitets og HMS-ingeniør byggjer du opp og driftar styringssystem for kvalitet og HMS, slik at ein unngår uynskte hendingar, enten det er kvalitetsforrverring av produktet, utslepp til miljø, skadar på menneske eller brot på tryggleiken.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Gjennom internkontrollar og risikoanalysar sørgjer Kvalitets og HMS-ingeniøren for å forbetra rutinar og praksis som påverkar helse, miljø og tryggleik på arbeidsplassar. Høgskulen på Vestlandet er den einaste høgskulen i landet som tilbyr Kvalitets og HMS-ingeniørutdanning, og kompetansen din er etterspurt i både privat og offentleg næring.

Plassert på Vestlandet ligg HVL midt i hjarta av næringa som jobbar mot olje- og gassfelta i Nordsjøen. Denne regionen er i sentrum for olje- og gassverksemda i Noreg med mange bedrifter som arbeider med offshorerelatert verksemd.

Utdanninga fylgjer rammeplanen for ingeniørutdanningar i Noreg.

Undervisningsopplegg

Sentrale tema i utdanninga er: HMS-internkontroll, arbeidsmiljø, risikovurdering og risikoanalyse, beredskapsleiing, brannvern og ytre miljø. Du får ei innføring i teoriar og modellar innan ulykker, ogransiasjonsteoriar og moderne leiingsmodellar innan kvalitets- og tryggleiksleiing. I studiet kan du fordjupe deg innan kvalitetsstyring leer du kan studere eit semester i utlandet til ein internasjonal profil.

Utdanninga er organisert gjennom forelesingar, oppgåveløysing, gruppearbeid, seminar, bedriftsbesøk, lab og rettleiing. Vi har gode laboratorium, der du blir lært opp i praktisk bruk av utstyr og verktøy, som blir brukt til kartlegging av arbeidsmiljøet.

Vi opnar òg for studieturar både i inn- og utland.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, Matematikk R1+ R2 og Fysikk 1

 

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

 

 

<i>Manglar du Matematikk R1/R2 og/eller Fysikk 1? Les meir om Tresemesterordninga (TRESS) </i> 

Informasjon om opptak

15. april (1. mars for tresemesterordning)

Utveksling

Vi har etablerte program og samarbeidsavtalar med utdanningsinstitusjonar over heile verda. Dette gjer at opphaldet i utlandet blir godkjent som ein del av studiet ditt ved HVL, og du taper dermed ikkje tid dersom dette er aktuelt.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag, HMS

Tilbys ved:

  • Haugesund

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

203047