× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du opptatt av kosthald og fysisk aktivitet? Med denne utdanninga kan du jobbe med å fremje god helse.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Målet med folkehelsearbeid er å forebygge og fremje god helse i befolkninga, til dømes ved å motivere ulike målgrupper til auka fysisk aktivitet og til sunne kosthaldsvanar. Utdanninga er tverrfagleg. Gjennom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheiter får du kjennskap til helsefremjande kosthald og ei rekke former for fysisk aktivitet knytt til folkehelsearbeid. Studiet inneheld også organisasjons- og samfunnsfaglege perspektiv på folkehelsearbeidet.

Gjennom studiet lærer du å arbeide med kosthald, fysisk aktivitet og samfunnsplanlegging i helsefremjande og førebyggande verksemder.

Undervisningsopplegg

Undervisninga vekslar mellom teoretisk undervisning og praktisk aktivitet, med forelesingar, praktiske økter, prosjekt- og gruppearbeid, individuelle oppgåver, individuell rettleiing og praksis. Det blir lagt vekt på studentaktiv læring og eigeninnsats.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til ulike masterutdanningar ved HVL.
  • Master i idrettsvitenskap krev 120 studiepoeng idrettsfag (fag der bevegelse/fysisk aktivitet er sentralt) og forutset at ein vel fysisk aktivitetsemne i utvekslingssemesteret og at ein skriv bacheloroppgåve om fysisk aktivitet
  • Master i samfunnsarbeid
  • Master samhandling og folkehelse

Karrierevegar

Med bachelorgrad i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet blir du kvalifisert til å drive helsefremjande og førebyggande folkehelsearbeid. Du kan jobbe i private og offentlege organisasjonar, eller starte di eiga verksemd.

Utveksling

I 4. semester har du eit obligatorisk studieopphald i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.50 (primær)
46.60 (ordinær)

Studieplasser

24

Søknadskode (SO)

203203