× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Åtferdsvanskar favoritt ikon

Universitet og høgskole
Korleis kan læraren bygge opp under sosiale relasjonar i eit skulemiljø, og legge til rette for læring, utvikling og danning?

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Dette studiet tar sikte på å styrke lærarane sine teorikunnskapar om sosiale relasjonar og åtferd. Studentane skal utvikle kompetanse i å førebygge og sette i verk tiltak som fremjar sosial kompetanse for enkeltelevar og for skulemiljøet. Studentane skal utvikle evnene sine til å oppsøke og gjere seg nytte av forskingsbasert kunnskap for å kvalitetssikre pedagogiske tiltak. Ved hjelp av refleksjon og kritisk evne skal dei vurdere og endre sin pedagogiske praksis, for å nå målet om utvikling av sosial kompetanse. Målet er optimale føresetnader for læring, utvikling og danning.

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning retta mot grunnskule eller vidaregåande skule.

Informasjon om opptak

Avlyst

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

  • Bergen

Lignende utdanninger