× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta favoritt ikon

Universitet og høgskole
Jobbar du som sjukepleiar i kommunehelsetenesta eller spesialisthelsetenesta? Med denne vidareutdanninga utviklar du vurderings- og handlingskompetansen din knytt til pasientgrupper og enkeltindivid.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Mange pasientar har ofte fleire sjukdommar som kan vise seg ulikt, og vere vanskeleg å diagnostisere. Gjennom studiet lærer du å vurdere pasientar som blir akutt sjuke, får ei forverring av kronisk sjukdom eller treng grundig oppfølging og overvaking.

Du lærer om

  • normal aldring med vekt på biologiske endringar, aldersrelaterte sjukdommar, multisjuke
  • akutt funksjonssvikt, hjerneslag, hjarte- og sirkulasjonssvikt
  • infeksjonar, lungesjukdom og akutt respirasjonsvikt
  • sjukepleie ved akutte og kroniske smerter
  • akuttpsykiatri - akutt delir, depresjon, angst og psykose
  • kriterium for innlegging i KAD-senger
  • overvaking av pasientar og bruk av tvang
  • kommunikasjon, rettleiing og informasjon til pasientar og pårørande ved akutt sjukdom

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, gruppearbeid, øvingar, sjølvstudium, rettleiing og skriftleg arbeid.

Studiet er samlingsbasert, og vi legg opp til 7-8 samlingar á 3-4 dagar i løpet av studiet. I tillegg har du 8 hospiteringsdagar på avdelingar med akutte hendingar som t.d. KAD-senger, ambulanse, akuttmottak, intensiv og legevakt.

Mellom samlingane foregår kommunikasjonen gjennom den digitale læringsplattformen Canvas.

 

 

Opptakskrav

Norsk autorisasjon som sjukepleiar.

Informasjon om opptak

15. april