× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
I denne vidareutdanninga lærer du korleis du kan bidra til å fremje meistring, sosial deltaking og god helse i arbeid med ulike brukargrupper. Studiet passar for deg som jobbar innan helse- og sosialtenesta eller i barnehage og skule.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Vidareutdanninga består av to emne:

  • Fysisk aktivitet og naturopplevingar som omsorg
  • Fysisk aktive deltakarar

Gjennom studiet lærer du om:

  • teoriar om omsorg, aktivitet, rehabilitering og folkehelse
  • korleis planlegge og setje i verk tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og friluftsliv
  • samanhengar mellom fysisk aktivitet, naturopplevingar og helse
  • ulike perspektiv på menneske med nedsett funksjonsevne
  • relasjonelle faktorar
  • kroppsbevisstheit som utgangspunkt for endring av bevegelse og pust

Undervisningsopplegg

Du lærer gjennom forelesingar, aktivitetar, arbeid i grupper, gjennomføring og leiing av prosjekt, seminar med rettleiing og studentpresentasjonar.

Mellom samlingane vil kommunikasjonen foregå gjennom læringsplattformen Canvas.

Informasjon om opptak

15. april 2020

Vidare studium

Dei to emna i studiet kan inngå som valfrie emne i Master i samhandling innan helse- og sosialtenester ved HVL og Master i meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda.

Tilbys ved:

  • Sogndal