× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
I denne vidareutdanninga lærer du korleis du kan bidra til å fremje meistring, sosial deltaking og god helse i arbeid med ulike brukargrupper. Studiet passar for deg som jobbar innan helse- og sosialtenesta eller i barnehage og skule.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Vidareutdanninga består av to emne:

  • Fysisk aktivitet og naturopplevingar som omsorg
  • Fysisk aktive deltakarar

 

Gjennom studiet lærer du om

  • teoriar om omsorg, aktivitet, rehabilitering og folkehelse
  • korleis planlegge og setje i verk tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og friluftsliv
  • samanhengar mellom fysisk aktivitet, naturopplevingar og helse
  • ulike perspektiv på menneske med nedsett funksjonsevne
  • relasjonelle faktorar
  • kroppsbevisstheit som utgangspunkt for endring av bevegelse og pust

Undervisningsopplegg

Du lærer gjennom forelesingar, aktivitetar, arbeid i grupper, gjennomføring og leiing av prosjekt, seminar med rettleiing og studentpresentasjonar.

Det blir tre samlingar á fire dagar i kvart semester.

Mellom samlingane vil kommunikasjonen foregå gjennom læringsplattformen Canvas.

Opptakskrav

Treårig høgare utdanning innan helse-, sosial- eller idrettsfag eller lærarutdanning. Søkjarar med anna relevant fagsamansetjing kan etter vurdering bli tatt opp.

Informasjon om opptak

15. april

Tilbys ved:

  • Sogndal