× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Norsk 2, 5 - 10 trinn favoritt ikon

Universitet og høgskole
Norsk 2 er ei samlingsbasert vidareutdanning som byggjer på Norsk 1 for grunnskulelærar 5-10, og høver for deg som skal undervise på 5. -10. trinn.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Etter lov Forskrift til opplæringslova § 14-2 (2006) må ein lærar ha 60 studiepoeng norsk for å undervise i faget på ungdomssteget. Krava til lese- og skrivekompetanse har auka sterkt dei siste tiåra, og det er eit uttalt ønske at norsklærarane aukar kompetansen sin på området lesing og skriving. Norsk 2 set deg i stand til å møte desse krava og fører fram mot ein tilstrekkeleg kompetanse for å undervise på ungdomssteget.

Utdanning er delt i to emne på 15 studiepoeng. Emne A går haust og emne B går vår.

Norsk på ungdomssteget 1: Historisk perspektiv legg vekt på historisk oversikt og meir omfattande kunnskap om sentrale språklege og litterære emne, djupare innsikt i aktuelle fagdidaktiske spørsmål og eit betre grunnlag for arbeidet med læringsfremjande vurdering tilpassa norskopplæring for alle elevar. Gjennom arbeid med språk og tekstar får studentane godt høve til å vidareutvikle eigne språkferdigheiter, eigen tekstkompetanse og eiga formidlingsevne.

Norsk på ungdomssteget 2: Språk- og tekstmangfald legg vekt på språkleg mangfald gjennom innsikt i talemålsvariasjon, sosiolektar og fleirspråklegheit, og tekstleg mangfald gjennom fokus på multimodale tekstar, ulike medium og retoriske strategiar. Norsk 2 gir også djupare innsikt i aktuelle fagdidaktiske spørsmål og eit betre grunnlag for arbeidet med læringsfremjande vurdering tilpassa norskopplæring for alle elevar. Gjennom arbeid med språk og tekstar får studentane godt høve til å vidareutvikle eigne språkferdigheiter, eigen tekstkompetanse og eiga formidlingsevne.

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Undervisningsopplegg

Arbeidsformer er førelesningar, individuelt arbeid, bruk av øvingsrom, gruppearbeid og drøftingar.

Forslag til samlingsdatoar hausten 2020: 7.-9. september og 26.-29. oktober.

Du arbeider med faglege og didaktiske oppgåver knytt til fagstoffet mellom samlingane. Kommunikasjon og aktivitet mellom samlingane går føre seg digitalt. Ein sentral del av arbeidet vil vera knytt til eigen undervisningspraksis/eigne praksiserfaringar. Nynorsk og bokmål er sidestilte målformer i studiet.

Det er obligatoriske munnlege og skriftlege arbeidskrav. Ein del av oppgåvene vil medføra utprøving og/eller refleksjon over eigen praksis og at studenten bidrar i skulen sitt utviklingsarbeid.

Vurdering emne 1:

  • Heimeeksamen over tre dagar, bokmål, 50%
  • Semesteroppgåve, 4800 ord, valfri målform, 50 %

Vurdering emne 2:

  • Heimeeksamen over tre dagar, nynorsk, 50 %
  • Munnleg eksamen, førebudd presentasjon, 50 %

Informasjon om opptak

1. mars