× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Marinteknikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Marinteknikkingeniørens fremste oppgåve er å gjere berekningar for å kunne designe nye skip, flytande konstruksjonar og forankringssystem på ein sikker måte.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Noreg er verdsleiande innan teknologi for skip, plattformer og oppdrettsanlegg. Her har marinteknikkingeniørane historisk vore involvert i hydrodynamisk design og konstruksjon, samt utvikling av sikre installasjonsmetodar i vanskelege verforhold.

Teknologiutvikling innan fornybar energi med tidevasskraft, offshore vind- og bølgjekraft er avgjerande for framtidig verdiskaping og for korleis vi brukar havet på ein miljøvenleg måte. Der skal marinteknikkingeniøren bidra med utvikling av nye installasjonsmetodar, men også bruke kjent kunnskap innan konstruksjon, hydrodynamikk og forankring frå skip og plattformer.  

Utdanninga har god kontakt med industrien i regionen. Mellom anna får du gjere oppgåver i samarbeid med bedrifter.

Undervisningsopplegg

Studiet tek i bruk dataverktøy til design, utrekning og konstruksjon. Høgskulen har også ein 50 meter lang modelltank, MarinLab, som blir brukt for å synleggjere teori og til å verifisere resultat frå utrekningar. MarinLab blir både brukt i undervisning og i bacheloroppgåver i samarbeid med industri.

Arbeids- og undervisningsformene varierer noko frå fag til fag. Det er forelesningar, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium og i tillegg sjølvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav til fysisk oppmøte. Nokre fag har skriftleg eksamen, medan andre fag kan ha mappevurdering eller munnleg eksamen.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Dersom du ikkje vil søke arbeid direkte, fortset mange av våre studentar på marintekniske masterstudium, hovedsakleg ved marin teknikk på NTNU. Utanlands er det ofte University of Strathclyde som lokkar. Det er også mogleg med masterstudium i havteknologi - marine installasjonar ved UiB, der HVL og UiB samarbeider i stor grad.

Karrierevegar

Ein stor del av Noregs eksport er knytt til havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri og olje og gass. Ferdigutdanna studentar fra marinteknikk jobbar med varierte oppgåver innan alle desse bransjene.
Skipsdesignselskap, reiarlag, verftsindustrien, offshoresektoren, klassifikasjonsselskap og offentlege etatar er døme på nokre av dei tradisjonelle bransjane som tilset ingeniørar med med utdanninga i marinteknikk. Nye bransjar er oppdrettsnæring og fornybar energi.

Utveksling

Utdanninga legg til rette for at du kan ta eit semester ved eit universitet eller ein høgskole i utlandet, om du ønsker det. Du kan mellom anna reise på utveksling til institusjonar i Storbritannia og Australia.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203011

Lignende utdanninger