× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Masterstudium IKT i læring favoritt ikon

Universitet og høgskole
IKT i læring er eit tverrfagleg masterstudium for pedagogar og lærarar. Bruk og integrering av IKT i pedagogisk praksis og teori står sentralt i studiet.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

6

Om studiet

HVL er ein av få institusjonar i landet som tilbyr eit slikt studium.

Studiet kan gjennomførast på heiltid (2 år) eller på deltid (3 år).

Gjennom studiet tileignar du deg kunnskap om:

 • sentrale pedagogiske spørsmål som gir perspektiv på bruk av digitale verktøy
 • nye trendar innan IKT i læring
 • utviklingsverktøy på ulike nivå
 • praktisk og teoretisk kunnskap om fasane i eit forskingsprosjekt

Du kan velje mellom følgjande profilar/faglege fordjupingar: 

 • Teknologisk orientert profil, med vekt på korleis digitale verktøy blir brukt i enkeltfag. Her kan du fordjupe deg i utviklinga av digitale læremiddel og utvikling av nettstøtta læringsmiljø.
 • Allmenndidaktisk profil med vekt på pedagogisk utviklingsarbeid, der fordjuping kan knyttast til utviklingsarbeid innan skuleleiing, skuleutvikling, rettleiing, tilpassa opplæring eller andre relevante pedagogiske og/eller tverrfaglege tema.

Undervisningsopplegg

Studiet er samlingsbasert og nettstøtta, og det blir lagt til rette for fleksibel gjennomføring. Nettundervising og nettmøte blir gjennomført primært tysdag og onsdag, i økter på inntil to timar per emne.

Informasjon om opptak

1. mars 2020

Vidare studium

Fullført utdanning kvalifiserer for opptak til ph.d.-studium.

Karrierevegar

 • Fullført utdanning kvalifiserer for å arbeide som lektor i grunnopplæringa 1.-13. klassetrinn (gjeld ikkje for deg som søker opptak på grunnlag av barnehage-/førskulelærarutdanning).
 • Med Kunnskapsløftet og auka bruk av IKT i samfunnet, er behovet for arbeidskraft med pedagogisk IKT-kompetanse stort.
 • Studiet gir òg eit vitskapleg grunnlag for forsking og utvikling innan IKT i læring.
 • Tidlegare studentar ved HVL arbeider i dag på høgskular, universitet, i grunnskulen og på vidaregåande skular. Studiet rekrutterer òg arbeidskraft til andre offentlege og private næringslivsprosjekt.

Kvalifikasjon/tittel

Mastergrad IKT i læring

Tilbys ved:

 • Stord

Lignende utdanninger