× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i klinisk fysioterapi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Samfunnsutvikling, teknologiske endringar, aukande levealder og endra levevanar har stor betydning for sjukdomsbildet som pregar oppgåvene helsevesenet står overfor. Dette krev fysioterapeutar med gode kliniske ferdigheiter, sjølvstendig vurderingsevne og oppdatert kunnskap frå forsking.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Infallsvinkelen på studiet er mennesket som kroppsleg erfaringsberande og samhandlande aktør. Kroppen blir belyst som samansett fenomen, og helse- og funksjonsproblem blir drøfta ut frå ulike teoretiske perspektiv. Vi vektlegg samspelet i behandlingssituasjonen, og refleksjon om fysioterapi som relasjonell virksomhet.

Du vel ein av følgjande studieretningar:

  1. Hjarte- og lungelidingar (to-årig)
  2. Muskel- skjelett, ortopediske og revmatiske helseproblem (to-årig)
  3. Psykiske og psykosomatiske helseproblem (tre-årig)

Oppbygging av studiet:

  • I første studieår lærer du teoretiske basiskunnskapar og praktiske ferdigheiter innan studieretninga du har valt. Du vil lære å forstå ulike perspektiv på kjønn, kropp, funksjon, helse, sjukdom og kommunikasjon. Vitskapsteori, etikk og metode er organisert som nettkurs.
  • I andre studieår arbeider du med masteroppgåva i tillegg til emne frå studieretninga du har valt.
  • Dersom du vel studieretning 3, arbeider du med masteroppgåva og emne frå studieretninga i tredje studieår.

Fysioterapi ved hjarte- og lungelidingar

Du får kompetanse innan fysioterapi knytt til pasientar med hjarte- og lungelidingar i akutt og kronisk fase. Du kvalifiserer deg til spesialisert og utvida kompetanse i rettleiing, forebygging, undersøking, behandling, habilitering og rehabilitering relatert til desse lidingane.

Fysioterapi ved muskel- skjelett, ortopediske og revmatiske helseproblem

Du får avansert kompetanse innan undersøking og behandling av pasientar med muskel, skjelett, ortopediske og revmatiske helseproblem både innan primær- og spesialisthelsetenesta. Du blir ein viktig bidragsytar inn mot ikkje-kirurgiske behandlingsalternativ som tradisjonelt har hatt ortopedisk kirurgi som førsteval, og/eller i forbindelse med postoperativ rehabilitering.

Fysioterapi ved psykiske og psykosomatiske helseproblem

Du får spesialisert kompetanse i å tilpasse konkret kroppsleg fysioterapibehandling og sansevár terapeutisk haldning og livsutfolding. Det blir lagt stor vekt på kunnskap, refleksjon, kommunikasjon og relasjonell kompetanse i terapeutisk samhandling med sårbare pasientar.

Undervisningsopplegg

Undervisinga er samlingsbasert, med inntil 3 to-vekerssamlingar per semester. I tillegg kjem sjølvstudium og oppgåver mellom samlingane.

Arbeidsformene vekslar mellom forelesingar, nettbasert undervisning, seminar, skriftlege oppgåver, munnlege presentasjonar, ferdigheitstrening, interaktive kunnskapstestar, arbeid individuelt og i grupper og rettleiing.

Du skal jobbe med praksisnære problemstillingar, og kritisk refleksjon over samanhengar mellom teoretiske perspektiv og fagutøving blir vektlagt.

Informasjon om opptak

1. mars 2020

Vidare studium

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

Karrierevegar

Med denne mastergraden kan du arbeide som fysioterapeut med spesialisert klinisk arbeid innanfor ulike nivå og deler av helsetenesta. Du kan ha ansvar for undersøking, førebygging, behandling, hab-/rehabilitering og koordinering av forskings- og utviklingsarbeid. Du kan også arbeide i utdanningsinstitusjonar.

Masterstudiet i klinisk fysioterapi kvalifiserer deg til faglege leiande stillingar og til å kunne gi spesialiserte og kunnskapsbaserte fysioterapitilbod. Ein mastergrad er eit nødvendig skritt på vegen til utvikling av forskings- og spesialistkompetanse.

Utveksling

Det er mogleg å ha eit studieopphald i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk fysioterapi