× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bygg favoritt ikon

Universitet og høgskole
Byggingeniøren set spor etter seg, i form av bruer og oljeplattformer, bygningar og byar.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Ein byggingeniør arbeider med fysisk og teknisk planlegging, samt prosjektering av nye bygg og anlegg. Andre viktige arbeidsoppgåver er forvalting, drift og vedlikehald av eldre bygg og anlegg.

Merk deg at HVL tilbyr utdanningar innan fagområdet ved fleire studiestadar, og at det kan vere lurt å legge inn fleire alternativ på søkarlista di.

Utdanninga består i hovudsak av tekniske fag, realfag og noko samfunnsfag. I tillegg til dei obligatoriske faga kan du velje mellom ulike valfag.

Frå 4. studiesemester kan du velje å spesialisere deg innan ei av tre studieretningar:

  • Konstruksjonsteknikk
  • Miljø, plan og infrastruktur
  • Prosjekt- og byggeleiing

Den avsluttande bacheloroppgåva blir som regel utført i grupper på tre til fire personar. Oppgåva er ei konkret arbeidsoppgåve og blir ofte skriven i samarbeid med bedrifter.

Undervisningsopplegg

Studentar som vel studieretninga prosjekt- og byggeleiing får 6 veker obligatorisk praksis i begynninga av 5. semester.

Informasjon om opptak

Søknadsfrist 15. april

Karrierevegar

Byggingeniørar arbeider med planlegging og prosjektering hos rådgivande ingeniørar, i entreprenørfirma, private eigedomsfirma og eigedomsforvaltarar og i kommunane. Eksempel på offentlege verksemder som spør etter denne kompetansen, kan vere Statens vegvesen og BaneNord. Alle studieretningane er høgst relevante for jobbar i privat næringsliv.

Mange byggingeniørar blir prosjekt- eller byggeleiarar etter kvart. Dette krev sjølvsagt teknisk kunnskap, men også sosial kompetanse og menneskekunnskap.

Utveksling

Utdanninga har utveksling til dei andre landa i Norden, i tillegg til Canada, Austerrike, Spania, Australia, USA og Belgia. Nokre studentar vel å skrive bacheloroppgåva i utlandet i 6. semester. Det er også mogleg å reise ut for å ta kurs på utanlandske universitet i 4. eller 5. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

130

Søknadskode (SO)

203003