× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Planlegging og administrasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelorgraden er yrkesretta og tverrfagleg, og gir deg som student attraktiv og etterspurd kompetanse innanfor fagfelta administrasjon, planlegging og forvaltning. Studiet er retta mot viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking. 

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelor i planlegging og administrasjon har som mål å gi deg som student brei kunnskap om samfunnsvitskaplege emne med innslag frå fagområde som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitskap, organisasjonsteori, økonomi og jus. Studiet er fleksibelt organisert med ein kombinasjon av obligatoriske og valfrie emne. Du skal mellom anna gjennomføre lokalsamfunnsanalyse med feltarbeid i utvalde kommunar og lokalsamfunn, og du vidare lære om regional utvikling i EU, og delta på studietur til eit av medlemslanda. Du kan velje å fordjupe deg i til dømes forvaltningsarbeid, offentlig rett eller kommunal økonomi. I tillegg er det mogleg å gjennomføre eit internship for å få meir praktisk erfaring innanfor offentleg, privat eller frivillig sektor.

Undervisningsopplegg

Undervisninga i studiet varierer mellom førelesingar og praktiske øvingar, gruppearbeid og individuelt arbeid. I tillegg vil du få praktisk kjennskap til forskjellige tema gjennom ekskursjonar og studieturar. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Samordna opptak. Søknadskode: 223 452

Utveksling

Studentane ved bachelor i planlegging og administrasjon kan ta delar av utdanninga i utlandet. Vi rår mellom anna til utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Belgia, Sør-Korea og USA.

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

223452