× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Design, kunst og handverk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vidareutdanning i design, kunst og handverk har i hovudsak ei praktisk tilnærming til fagområdet, og skal utvikle deg som utøvar i og formidlar av faget.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet skal gi forståing for fagfeltet sin eigenverdi i eit historisk, samfunnsmessig, kulturelt, didaktisk og utviklingsmessig perspektiv. Du kan kombinere to ulike emne på 15 studiepoeng i faget. Det er mogleg å studere på deltid og fullføre to emne over eitt år, eller studere på heiltid og fullføre to emne på eit halvt år.

Undervisningsopplegg

Sentralt i studiet står ditt praktiske arbeid med oppgåver som skal bidra til utvikling av eiga form- og uttrykksevne. Undervisninga vil på alle nivå veksle mellom teori og praktisk arbeid i verkstadene, møte med kunst- og formkultur, og refleksjon kring eige og andre sitt arbeid. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4045