× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

IKT for lærere (30 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Nettstudium

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

IKT for lærere gir deg innsikt i og erfaring med hvordan du kan integrere digitale verktøy i din undervisning.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en fullstendig integrert del av hverdagen til barn og unge, samtidig som potensialet utnyttes i svært varierende grad i skolen. Digitale ferdigheter har blitt regnet som en grunnleggende ferdighet på linje med å lese, skrive, regne og uttrykke seg muntlig siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Det som kanskje er den største utfordringen for mange er å se hvordan teknologi kan brukes som utgangspunkt for læring i fag.

Med tanke på Fagfornyelsen (2020) blir bruk av teknologi aktualisert ytterligere i fagene. Det handler f.eks. om å tilegne seg viktige ferdigheter for framtiden, som informasjonskompetanse, problemløsning, dybdelæring og kreativitet.

Studiet gir en innføring i faglig og pedagogisk bruk av IKT, og består av to nettbaserte emner. Alt du trenger for å gjennomføre studiet er et webcamera og en datamaskin. Emnet i høstsemesteret omhandler innføring i ulike digitale verktøy som blant annet kan brukes til læring i fag, planlegging av undervisning og til å skape egne undervisningsopplegg. Emnet i vårsemesteret tar for seg hvordan lærere kan integrere pedagogikk og teknologi i sitt profesjonsarbeid, inkludert klasseledelse i teknologirike omgivelser og digital vurdering. Faglig og pedagogisk mestring av aktuelt teknisk utstyr og nye arbeidsformer står derfor særlig sentralt i studiet. Arbeidsformene som anvendes er relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor, og gir både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring knyttet til bruk av IKT.

Mye av innholdet er også direkte overførbart for arbeid i barnehager.

Emnene kan også tas som enkeltemner (MOOC).

Kvalifikasjon/tittel

IKT for lærere