× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Videreutdanningen kvalifiserer for selvstendig behandleransvar innenfor psykisk helsearbeid med vekt på psykomotorisk fysioterapi.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Semester

3

Om studiet

Studiet forener høyt teoretisk nivå med en yrkesrettet og praksisnær tilnærming. Du må delta aktivt gjennom å bruke egne erfaringer, diskutere, innhente og bearbeide lærestoff i tilegnelsen av kunnskap, som gir forståelse, innsikt og ferdigheter i fagutøvelsen. Det legges vekt på å fremme kritisk refleksjon og praksisnær kunnskap som bygger på relevant og gyldig forskning. Studentene må strukturere sin egen læreprosess, samarbeide med medstudenter og aktivt oppsøke informasjon for å utvide sin kunnskap. Utdanningen er basert på høy grad av egenaktivitet som også inkluderer produksjon av praksissituasjoner på video.

For å få nødvendig erfaringslæring med pasienter vil praksis foregå over alle tre semestre. Søkere må i studietiden ha tilgang til et praksissted hvor de kan utøve psykomotorisk fysioterapi. Veiledning på egen praksis skjer i gruppe og må gis av fysioterapeut med spesialkompetanse i norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF) og med realkompetanse i veiledning. Høgskolen oppnevner og godkjenner veileder.

 

Opptakskrav og rangeringsregler

Søkere må ha minimum ett års yrkespraksis som fysioterapeut og autorisasjon som fysioterapeut i Norge. Turnustjeneste regnes som yrkespraksis. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne etter oppnådde konkurransepoeng. Konkurransepoeng er summen av karakterpoeng og tilleggsspoeng. Karakterpoeng er poeng for utdanningen i fysioterapi, mens tilleggspoeng er poeng for relevant høyere utdanning utover fysioterapeut-utdanning og/eller poeng for relevant praksis. Vi viser til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus av 8.12.2011.

 

Emner

Studiet er delt i tre emner:

  • Emne 1 - Psykomotorisk fysioterapi, psykisk helse og psykiske lidelser (20 sp)
  • Emne 2 - Relasjonens betydning i psykomotorisk fysioterapi og psykisk helsearbeid (20 sp)
  • Emne 3 - Psykomotorisk fysioterapi, forståelse og behandling ved kriser og traumer (20 sp)

 

Organisering

Videreutdanningen er på deltid over tre semestre og organiseres med fellessamlinger à ca en ukes varighet. Første semester har fire samlinger, andre semester har tre samlinger, tredje semester har også tre samlinger. På samlingene vil det bli veksling mellom forelesninger, veiledet ferdighetstrening, bevegelsespraksis og gruppearbeid. Mellomperiodene benyttes til praksisstudier og selvstudier med vekt på bearbeidelse og fordypning i stoff fra fellessamlingene.

 

Samlingsdatoer kull 2014

Kull 2014-15: uke 4, 8,14 og 21 (med forbehold om endringer)

 

Eksamen

  • Emne 1: Individuell, skriftlig semesteroppgave som leveres i slutten av første semester.
  • Emne 2: Individuell, muntlig eksamen basert på skriftlige oppgaver i slutten av andre semester.
  • Emne 3: Individuell, klinisk eksamen over to dager i slutten av tredje semester.

Se programplanen for nærmere bestemmelser som gjelder for den enkelte eksamen.

Karrierevegar

Videreutdanningen utgjør en del av grunnlaget for retten til å heve takst for psykomotorisk fysioterapi gjennom HELFO. For mer informasjon, se NFFs nettsider.

Studenter ved videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi som ønsker å gjennomføre masterstudium i psykisk helsearbeid kan søke om fritak for inntil 60 studiepoeng.