× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tolking i offentlig sektor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Tolking i offentlig sektor skal gi en praktisk-teoretisk innføring i faget som forbereder studentene på tolking i norsk offentlig sektor.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet er landsdekkende og er nettbasert med samlinger. Det tas opp studenter med ulike tolkespråk i hvert kull.

Mer informasjon om tolkeutdanningen

OsloMet tilbyr nettbasert tolkeutdanning til ulike språk i form av en grunnmodul (30 studiepoeng over et år) og påbygningsmoduler (15 studiepoeng over et semester). Grunnmodulen må være fullført før man kan søke påbygningsmoduler. For opptak på studiet "Tolking i offentlig sektor" må man ha studierett og bestå en tospråklig opptaksprøve. Søknadsfristen til tolkeutdanningen er 1. august, med oppstart i januar påfølgende kalenderår. Det tas opp studenter i flere språk hvert år, avhengig av søkertall og innmeldte behov. Hvilke språk som prioriteres kunngjøres medio april hvert år på studiets nettsider og tolkeportalen.

Autorisasjonsprøve i tolking er en frittstående prøve. 

Inntil ditt tolkespråk tilbys bør du orientere deg om test og kurstilbud hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) slik at du kan bli registrert i Nasjonalt tolkeregister. Se tolkeportalen for mer informasjon.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, samt godkjent muntlig prøve.