× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fysioterapi for barn - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet skal kvalifisere fysioterapeuter til å identifisere og møte aktuelle behov for fysioterapi innenfor forebyggende, habiliterende og rehabiliterende arbeid med barn. Videre skal det kvalifisere til samarbeid med barn, foreldre og andre involverte aktører i hjelpeapparatet med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet består av to emner som ligger i hvert sitt semester:

  • FYSBA6010 - Fysioterapi for barn – kunnskapsgrunnlag og praksis 1 (20 stp)
  • FYSBA6110 - Fysioterapi for barn – kunnskapsgrunnlag og praksis 2 (10 stp)

Organisering 
Studiet er deltidsstudium over ett år med forventet studentarbeidstid på 20 timer pr. uke i 40 uker.

Undervisningen er organisert i fem fellessamlinger à ca. én ukes varighet. FYSBA6010 har fire samlinger, mens FYSBA6110 har én. Samlingene er jevnt fordelt over året. Hvert emne avsluttes med eksamen. Til fellessamlingene skal studenten produsere videoopptak av praksissituasjoner som blir grunnlag for analyse og refleksjon på samlingene.

Vurdering

  • FYSBA6010 har mappeeksamen med 2 oppgaver; omfang på hver oppgave inntil 3000 ord.
  • FYSBA6110 har eksamen som Individuell skriftlig oppgave

Før studenten kan fremstille seg til eksamen, kan det også være arbeidskrav som må oppfylles. Vi viser til programplanen for detaljerte bestemmelser.

  
Obligatorisk tilstedeværelse

Det kreves 80 prosent tilstedeværelse på samlingene.

Opptakskrav

Søkere må ha autorisasjon som fysioterapeut i Norge. Det forutsettes at studentene har tilgang til fysioterapifaglig arbeid med barn/unge under studiet.