× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Coaching og relasjonsledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Veiledning og coaching er en tverrfaglig videreutdanning som er begrunnet i behov for utvidet veilederkompetanse i yrker der veiledning inngår som del av arbeidsoppgavene.

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Innholdet i studiet veksler mellom teoretiske innføringer, diskusjoner, praktiske øvelser og refleksjoner over gjennomføring av veiledning og coaching generelt og egen rolle som veileder og coach spesielt. Etiske refleksjoner er gjennomgående i hele studiet.

VEIC7100 består av generell grunnlagskunnskap i veiledning og coaching. Innholdet i emnet er utvikling av både filosofisk, etisk, psykologisk og pedagogisk grunnlag for veiledning og coaching. Rollen som veileder og/eller coach handler om både det å være relasjonsbygger og prosessleder. I tillegg fokuseres faser i og organisering av veilednings- og coachingprosesser, med bl.a systematikk og struktur i prosessene.

VEIC7200 omhandler veiledning og coaching i grupper. Innholdet i emnet er planlegging, gjennomføring og vurdering av veilednings- og coachingprosesser i grupper, metoder og modeller i veiledning og coaching og gruppen som læringsarena. Fokus rettes også mot samspillsprosesser, konflikter og motstand i veiledning og coaching.

VEIC7300 består av veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser. Innholdet er veiledning og coaching som kompetanseutvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå, den lærende organisasjon og arbeidsplassen som læringsarena. Fokus rettes også mot empowerment og myndiggjøring, og mot veiledning og coaching som metode i konflikthåndtering. Det gis en introduksjon til forskningsmetode knyttet opp mot utviklingsarbeid.

Undervisning (studiebelastning pr. uke)

Studiet er organisert som deltidsstudium med jevnlige samlinger, i hovedsak med ett emne per semester. Studentgruppen deles inn i basisgrupper på ca 15 studenter. På samlingene inngår arbeid i hele studentgruppen, i basisgrupper og i mindre grupper. Aktiv deltakelse og egentrening er en forutsetning for å kunne gjennomføre de ulike arbeidskravene i studiet

Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelsene

Studiet i veiledning og coaching skal bidra til utvikling av handlingskompetanse som veileder og/eller coach. Denne kompetansen skal omfatte kunnskap om grunnlag for å planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og reflektere over veiledning og coaching i en-til-en- situasjoner, i grupper, på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsarbeid.

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som studenten skal ha tilegnet seg gjennom utdanningen er:

teoretisk og praktisk kunnskap og kompetanse i veiledning og coaching i forhold til individ, grupper, ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser.

god kommunikativ kompetanse

kunnskap om og forståelse for ulike prosesser i forhold til individ, gruppe og i endrings- og utviklingsprosesser

innsikt i og forståelse for etiske utfordringer og overveielser i veiledning og coaching

å kunne bruke veiledning og coaching som virkemiddel i kompetanseutvikling og læringsprosesser

å kunne bruke veiledning og coaching i arbeid med konflikter og samarbeidsproblematikk

å kunne analysere og vurdere egen kompetanse som veileder og coach

å kunne tilegne seg informasjonskompetanse og kunnskap om bruk av kilder som gjør at de kan finne fram til aktuell litteratur og informasjon

Opptakskrav

Lærerutdanning eller annen relevant treårig universitets-/høgskoleutdanning + ett års relevant yrkespraksis

Karrierevegar

Videreutdanningen i veiledning og coaching skal kvalifisere yrkesutøvere i å kunne benytte metodene for å fremme læring og endring på individ- og gruppenivå. Studiet skal bidra til å utvikle en teoretisk, praktisk og refleksiv kompetanse som grunnlag for å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere veiledning og coaching.

Målgruppe og fokusområder

Studiet er rettet mot personer som har eller vil få oppgaver i veiledning eller coaching innen offentlig og privat sektor. Dette kan være instruktører, veiledere, opplæringsansvarlige, personalledere, kompetansekartleggere og mellomledere eller andre som har veiledning eller coaching knyttet til sin virksomhet.

Tilbys ved:

  • Studiested Kjeller