× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

FDV-utdanning, nettbasert favoritt ikon

Fagskole
Etter endt utdanning er målet at du skal kunne ivareta og lede forvaltning, teknisk drift og vedlikehold av større eiendommer og bygg. I studiet vil utvikling av grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger være en integrert del av kompetansemålene i alle moduler. Dette skal bidra til utvikling av og er en del av kompetansen som er nødvendig for å utøve effektiv og moderne forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer og bygg.

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøtta

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Du vil også få kjennskap til aktuelle lover, forskrifter og standarder for eiendomsdrift, og arbeide etter prinsippene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Videre trenes i å kommunisere internt, med kunder, leverandører, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere. Du bør etter endt utdanning kunne lese og forstå byggtegninger og tegninger av tekniske installasjoner, gjøre tekniske og økonomiske beregninger som er nødvendig, og kunne lede FDVU-arbeidet i henhold til planer og budsjetter.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

1) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev

2) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

3) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Lignende utdanninger