× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming favoritt ikon

Fagskole

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden, Nettstøtta

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming

Målgruppe
Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre som har en grunnutdanning innen helse- og sosialfag.
 

Formelle opptakskrav
På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

For opptak til fagskoleutdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, kreves det at et av følgende kriterier er oppfulgt:

1. Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

2. Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret.
Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

  • Bestått teori til fagprøven som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør eller omsorgsarbeider og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
  • kompetanse tilsvarende VG3 Helsearbeiderfaget, VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller VG3 Aktivitørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende VG3 læreplanene og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og oppvekstsektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være omsorgsboliger, dagsentra, hjemmetjeneste aktivitetssentre, barnehage, skole, SFO etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev.

 
Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.
 

Politiattest
På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 
Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pårørende. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.
 

Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som en deltidsutdanning over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Utdanningen inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og 1 praksisemne. Praksisen gjennomføres over 10 uker. Utdanningen avsluttes med en fordypningsoppgave. 
 

Faginnhold
Emne 1: Felles innholdsdel – Grunnelementer i helse og oppvekstfagene

Innledende tema
Etikk
Kommunikasjon og samhandling
Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
Sosiologi og psykologi
 
Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid

Kommunikasjonsprosessen
Grunnlagstenkning
Lovgivning
Veiledning og samarbeid
 
Emne 3: Metoder i miløjøarbeid – utvikle og vedlikeholde mestringsevnen til brukerne

Innføring i modeller for miljøarbeid, læring og utvikling
Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (fra observasjon til individuell plan)
Brukernes livsfaser og behov – utviklingstilpassede tiltak
Mestring av dagliglivet – ADL
Brukermedvirkning
Praksis 10 uker (praksis på egen arbeidsplass er mulig)
 
Emne 4: Familie og samfunn:

Familie og nettverk
Inkludering og deltaking i samfunnet
Boformer, organisering og ansvar
 
Emne 5: Fordypning

Avsluttende oppgave med selvvalgt fordypningsemne