× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Prosjektanalyse 10 sp favoritt ikon

Universitet og høgskole
Prosjektanalyse er et emne som du som driver med prosjektbasert virksomhet vil ha stor nytte av. Hensikten med emnet er å gi deg nødvendig kunnskap om de begreper og metoder som benyttes for å fatte godt fundamenterte investeringsbeslutninger slik at du blir en bedre prosjektanalytiker.

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

10

Kostnader

23 000

Om studiet

Emnekode: E-MBA230 (10 studiepoeng)

 • Introduksjon
 • Plassering av emnets innhold i finansfaget
 • Kontantstrømmer,
 • Renteregning/Finansmatematikk
 • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m)
 • Risikobegrepet
 • Kapitalverdimodellen
 • Gjennomsnittlig kapitalkostnad

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter endt emne skal studentene:

 • Forstå prosjektanalysens plass i finansfaget.
 • Forstå hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Forstå hva størrelsen på en kontantstrøm betyr.
 • Forstå hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene i renteregningen/finansmatematikken.
 • Forstå hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad.
 • Forstå betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering. Herunder; Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m.
 • Forstå hva som ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko.
 • Forstå innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster.
 • Forstå hva som menes med Beta samt å kunne tolke størrelsen på denne.
 • Forstå Kapitalverdimodellen (CAPM) og intuisjonen bak denne.
 • Forstå hva som menes med gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal anvendes.

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studentene kunne:

 • Budsjettere kontantstrømmer, både etter egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden.
 • Anvende de ulike diskonteringsreglene (forrentningsreglene) både ved hjelp av kalkulator og rentetabeller.
 • Anvende og sammenligne ulike beslutningskriterier for investeringsbeslutninger.
 • Kalkulere Betaverdier.
 • Anvende Kapitalverdimodellen.
 • Kalkulere gjennomsnittlig kapitalkostnad.

Generell kompetanse:

Ettersom det gjennomgående vil bli fokusert på hvilke forutsetninger de ulike teoriene i kurset bygger på forventes det at studentene har en kritisk holdning til relevansen av disse. Studentene skal etter endt kurs ha en god forståelse av den praktiske relevansen til belyst teori.