× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i utøvende musikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
2-årig masterutdanning i utøvende musikk. Studiet har ikke opptak i 2019, men ønsker søkere velkommen tilbake til prøvespill i 2020 for opptak til studieåret 2020/2021.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Mastergradsstudiet bygger på Norges musikkhøgskoles (NMH) studieplan, men det meste av undervisningen foregår ved Barratt Due musikkinstitutt. Det gjelder undervisning i hovedinstrument, utøvende prosjekter, interpretasjoner og kammermusikk.

Noe av gruppeundervisningen finner sted ved NMH, men masterstudentene er integrert i de øvrige aktivitetene og i studentmiljøet ved instituttet. Det legges stor vekt på utvikling av kreativitet og formidlingsevne samt faglig selvstendighet og refleksjonsevne i masterprogrammet.

Barratt Due musikkinstitutt tilbyr studieretningen soloinstrument/kammermusikk. 

 

Studiets oppbygging

Studenten skal i løpet av programmet gjennomføre masterarbeid, et selvstendig arbeid med fordypning i et selvvalgt tema eller repertoarområde. Masterarbeidet skal bygge på en prosjektbeskrivelse som studenten utvikler i løpet av første studieår. 

Barratt Due musikkinstitutt tilbyr studieretningen soloinstrument/kammermusikk. 

 

 

Undervisningsopplegg

Programmet er bygd opp slik at studenten i løpet av programmet opparbeider seg en samling av materiale som de kan sette sammen i en portefølje. Opptak av fremføringer, repertoaroversikt, beskrivelse av og refleksjoner rundt valgt spesialisering og egen musikerrolle, promoteringsmateriale (eks. CV, biografi, bilder, flyers), etc. vil inngå i dette materialet.

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning, veiledning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen.

Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. 

Opptakskrav

Bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning med fordypning i minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. Det gjennomføres opptaksprøver som er tilpasset den enkelte studieretning. Nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende fireårig bachelorutdanning i utøving ved Norges musikkhøgskole.

Informasjon om opptak

Søknadsfristen er 15. desember for opptak påfølgende år.

Vidare studium

Dersom du ømsker å utvide din kompetanse i musikkpedagogisk retning, tilbyr Barratt Due musikkinstitutt videreutdanningene PPU: Instrumental- og vokallærerutdanningen og Musikkpedagog 0-8 år.

Karrierevegar

Studiet danner grunnlag for en karriere som profesjonell musiker. Med toårig masterstudium i utøvende musikk er du rustet til å møte fremtidens krav til profesjonelle utøvere og til å bli en sentral bidragsyter i kulturlivet.