× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Helse, aldring og aktiv omsorg (60 studiepoeng) favoritt ikon

Fagskole

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Helse, aldring og aktiv omsorg (60 studiepoeng)

Planlagt oppstart: Ta kontakt med AOF Telemark og Vestfold for nærmere informasjon.

Telefon: 35 91 57 50

Fagskoleutdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg skal sikre den enkeltes,
samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse i tråd med dagens og framtidas
oppgaver og utfordringer innen eldreomsorg. Fagskoleutdanningen har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse kan ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen. Aktiv omsorg innebærer fokus på tverrfaglig samarbeid og tiltak som kultur, aktiviteter, sosialt arbeid og trivsel. Målsettingen med å rette fokuset mot aktiv omsorg er å gi eldre mennesker mer mening i hverdagen og å styrke den enkeltes livskvalitet og mestring.

Undervisningsopplegg

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på et helt år. Studiet legges opp med undervisning en dag per uke med 5,5 timer kl. 09:00 - 14:30 eller en kveld per uke kl.15:30 - 21:00. Studiet inneholder 5 emner hvorav et emne med felles innholdsdel, tre fagspesifikke emner og et fordypningsemne.

AOF Telemark og Vestfold legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

Faginnhold

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse og sosialfag

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Helse og sosialtfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommualkunnskap i oppvekstsektoren
 • Sosiologi og psykologi 

Emne 2. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid

 • Helse og aldring
 • Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
 • Rehabilitering

Emne 3. Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse

 • Den geriatriske pasienten
 • Somatiske sykdommer, skader og funksjonsnedsettelse hos eldre
 • Forvirringstilstand (delirium)
 • Demens
 • Psykiske lidelser hos eldre

Emne 4. Organisering, system og ledelse

 • Aktører i pasientforløpet
 • Organisering av eldreomsorgen
 • Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy
 • Kommunikasjon og veiledning

Emne 5. Fordypning

 • Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema
 • 10 uker praksis

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det  vitnemål.

FINANSIERING

Helsefaglig fagskoleutdanning er finansiert fra Helsedirektoratet via Fylkeskommunene.
Ta kontakt med AOF Telemark og Vestfold for informasjon om hvilke tilbud som igangsettes.

Opptakskrav

Formelle krav
Fullført og bestått videregående opplæring innen Helse og sosialfag eller tilsvarende.

Realkompetanse
Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.
Yrkespraksis og relevans av utdanning vil bli vektlagt.

Opptaksinformasjon

Opptak kan søkes på http://www.aof.no/telemark/   eller ta kontakt på tlf: 35 91 57 50