× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester (30 studiepoeng) favoritt ikon

Fagskole

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Ernæring i i pleie- og omsorgstjenester (30 studiepoeng)

Planlagt oppstart: Ta kontakt med AOF Norge for nærmere informasjon.

Telefon 23 06 12 58 

En av utfordringene for helsetjenesten er å bidra til at brukere har kunnskap, forståelse og ferdigheter til å kunne sette sammen et fullverdig kosthold. Det er også en utfordring å gi et tilfredsstillende mattilbud til brukere av pleie- og omsorgstjenester i hjemmetjenesten, bofellesskap og i institusjon. Mange sykdomstilstander medfører risiko for utvikling av feil- og underernæring. Det skaper behov for å ta spesielle kosthensyn. Eksempler på sykdomsgrupper med risiko for underernæring er eldre, demente, enslige, funksjonshemmede, psykiatriske langtidspasienter, rusmiddelavhengige og pasienter med kroniske lidelser som kreft, hjerte- og lungesykdom. 

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) presiserer at ernæringsrelaterte oppgaver i helse- og sosialtjenesten blant annet omfatter planlegging av menyer, tilberedning og servering av mat, oppfølging av brukernes ernæringsstatus og tilrettelegging for et hyggelig spisemiljø. For å styrke ernæringsarbeidet i helsetjenesten er det viktig å ha godt kvalifisert personell med kompetanse i ernæring. Det er av stor betydning at helsepersonellgrupper har kunnskap om ernæring, kosthold og matglede i forebygging og behandling, og evner å omsette dette i praksis. Kompetanse om kosthold hos helsepersonell er en forutsetning for å kunne motivere og arbeide for et godt mattilbud i pleie- og omsorgstjenester. 

Fagskoleutdanningen Ernæring i pleie- og omsorgstjenester har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Fra tidligere har studentene en grunnutdanning innen helse- og sosialfag, restaurant - og matfag eller tilsvarende. I løpet av fagskoleutdanningen vil studentene ha fordypet seg i ernæring på tertiært nivå. Dette betyr ikke at studentene kan kalle seg kostveiledere etter endt utdanning. Etter endt utdanning vil studentene ha kompetanse til å arbeide med ernæring og ernæringsrelaterte utfordringer i pleie- og omsorgstjenester. Fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet. Yrkesutøverne skal kunne bidra til å planlegge, organisere og iverksette tiltak relatert til ernæring i pleie- og omsorgtjenester i samarbeid med andre yrkesgrupper og brukere.

Undervisningsopplegg

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på et halvt år. Studiet legges opp med undervisning en dag eller en kveld per uke med 5,5 timer kl. 09:00 - 14:30 eller kl. 15:30 - 21:00. Studiet inneholder 3 emner hvorav et emne med felles innholdsdel, et lengre fagspesifikt emne og et fordypningsemne. 

AOF Telemark og Vestfold legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

Faginnhold

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Helse og sosialfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommualkunnskap i oppvekstsektoren
 • Sosiologi og psykologi

Emne 2. Ernæring i pleie og omsorgstjenester m/hospitering og matlaging

 • Grunnleggende ernæringslære
 • Kost og ernæring i et samfunnsperspektiv
 • Kost i forhold til alder og kulturtilhørighet
 • Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander
 • Gode mattilbud og trygg mat
 • Forebygging og behandling av underernæring
 • Helsefremmende arbeid/forebygging
 • Omsorg og motivasjon
 • Hospitering og praktisk matlaging

Emne 3. Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypning

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det  vitnemål.

FINANSIERING

Helsefaglig fagskoleutdanning er finansiert fra Helsedirektoratet via Fylkeskommunene.
Ta kontakt med AOF Telemark og Vestfold for informasjon om hvilke tilbud som igangsettes.

Opptakskrav

Formelle krav
Fullført og bestått videregående opplæring innen helse- og sosialfag eller fra restaurant og matfag.

Realkompetanse
Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.
Yrkespraksis og relevans av utdanningen vil bli vektlagt.

Opptaksinformasjon

Opptak kan søkes på http://www.aof.no/telemark/   eller ta kontakt på tlf: 35 91 57 50