Lån, stipend og kostnader på vidaregåande favoritt ikon

Du kan søke lån og/eller stipend frå Lånekassen. Det er også mogleg å søke på andre stipend og legat.

Lån og stipend for ungdom

Offentlig vidaregåande skole og opplæring i bedrift er gratis for elevar med ungdomsrett. Både trykte og digitale læremiddel er gratis for elevar. Dette gjelder i offentlege vidaregåande skolar og private vidaregåande skolar med statstilskot.

Med ungdomsrett har du rett til lån og stipend frå Lånekassen. Kor mykje du kan få avheng av kva for ein utdanning du tar, kor mykje du og dine foresatte tener, og om du bor hos foreldra dine eller for deg sjølv.

Elevar på Vg1, Vg2 og Vg3 har rett til stipend til utstyr frå Lånekassen. 

Lån og stipend for vaksne

Viss du har voksenrett, dekker fylkeskommunen opplæringen og læremiddel. 

Vaksne kan søke Lånekassen om lån og stipend. De som ikkje har voksenrett, får støtte på lik linje med studentar i høgare utdanning. Lånekassens regler seier at du får støtte i maksimalt åtte år. Når du får støtte til vidaregåande opplæring, bruker du altså av de åtte årene med rett til støtte hos Lånekassen.

Arbeidsgivarar og fagforeiningar kan også gi støtte til vidaregåande opplæring.

Privatist

Det er også mogleg å ta vidaregåande som privatist. Dette må du betale for. Vær oppmerksam på at du må vere tatt opp som elev ved et lærestad for å ha rett til studiefinansiering hos Lånekassen.

Stipend og legat

Det finst ein rekke stipend og legat du kan søke på. Disse er gjerne retta mot spesielle utdanningar eller søkjarar busett bestemte stader.

Oversikt over legat:

Lærlingar og lærekandidater

Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån i elleve månader per skoleår. Du kan ikkje søke før lærekontrakten din er godkjent. Er du lærekandidat eller praksisbrevkandidat, må du ha ein godkjent opplæringskontrakt. Lærlingar og lærekandidater har ikkje rett til utstyrsstipend.