Hvor­for valg­te du det­te yr­ket?

– Jeg har all­tid vært skik­ke­lig pla­get med høy­snue, og me­di­sin hjalp ikke så mye. Min far var kap­tein og om som­me­ren plei­de jeg å bli med han på jobb på ha­vet. Da mer­ket jeg at det enes­te som vir­ke­lig hjalp mot al­ler­gi­en var å være til havs. Der­for fulg­te jeg min fars fot­spor og fikk meg jobb på ha­vet. Jeg har ald­ri ang­ret på det.

Bilete
Lisens
1

Hvor­dan er en van­lig ar­beids­dag for deg?

– Da­ge­ne er me­get kre­ven­de. Vi har an­nen­hver uke fri og når vi er på jobb har vi ar­beids­da­ger på alt fra åtte til 14 ti­mer dag­lig. Nå er vi for eks­em­pel i en spe­si­ell pe­ri­ode der vi har fjortentimersdager. Da star­ter jeg på jobb rundt klok­ken halv seks om mor­ge­nen.

Ho­ved­opp­ga­ven som kap­tein er å føre ski­pet trygt fra en plass til en an­nen. Vi har an­svar for å iva­re­ta sik­ker­het og mil­jø. Det kan for eks­em­pel være sto­re ut­ford­rin­ger ved dår­lig vær. Da er det vik­tig å sjek­ke om sjø­en er for høy til at det er for­svar­lig å gå. Hvis sjø­en er for høy må vi kan­sel­le­re tu­ren. Folk blir all­tid litt sure for det, så det er ald­ri gøy, men slik er reg­le­ne om sik­ker­het. Ved slut­ten av da­gen lå­ser vi ned far­tøy­et, sten­ger in­stru­men­ter og set­ter bå­ten i natt­mo­dus.

Hva kre­ves for å kun­ne jobbe med det­te yr­ket?

– Selv har jeg tre års ut­dan­ning fra det som før ble kalt styrmannskolen. Den gang måt­te man fak­tisk ha 36 må­ne­der farts­tid, 12 av dem er uten­riks, for å kom­me inn på stu­di­et. Man kan en­ten ut­dan­ne seg til styr­mann el­ler til skip­per.

Hvem pas­ser ikke det­te yr­ket for?

– Det er vik­tig at du er sjø­sterk. Det blir tun­ge da­ger på jobb hvis du blir lett sjø­syk. Du må også ha in­ter­es­se for sjø, og mye kunn­skap om båt, hav, lo­ver og reg­ler.

Hva li­ker du best med yr­ket ditt?

– At folk har til­tro til meg. Jeg tri­ves godt med at jeg får god bruk for både ut­dan­nin­gen og er­fa­rin­gen min, og at ar­beids­da­ge­ne er ut­ford­ren­de.

Hva li­ker du minst med yr­ket ditt?

– Når man krang­ler med pas­sa­sje­rer. Det er all­tid noen som blir sure hvis vi for eks­em­pel må snu en båt med 150 pas­sa­sje­rer på grunn av ma­skin­ha­va­ri. 

Bilete
Lisens
1

Hva slags type folk vil du an­be­fa­le den­ne job­ben for?

– Så len­ge du har in­ter­es­se og er for­be­redt på å til­eg­ne deg mye kunn­skap, så pas­ser du inn. Så­fremt du ikke blir lett sjø­syk, da!

Hvil­ke and­re mu­lig­he­ter fin­nes in­nen­for yr­ket?

– Tja, man kan for eks­em­pel bli hav­ne­vakt. Der får du mye bruk for kunn­ska­pen og er­fa­rin­gen du har opp­ar­bei­det deg.

Hva kan man for­ven­te i lønn i det­te yr­ket?

 – Det kom­mer an på hvor mye du job­ber, men du får vel rundt 700 000–800 000 kro­ner i året. Det må være så­pass. Man sit­ter med mye an­svar som kap­tein.

Hvor­dan an­ser du sjan­se­ne for å få jobb in­nen det­te yr­ket?

– Det er nok man­ge som har pro­ble­mer med å få jobb i dag. Det er ikke så en­kelt, men det lø­ser seg all­tid et­ter noen år. Man må være for­be­redt på at man kan­skje må jobbe med noe an­net et­ter endt ut­dan­ning, mens man ven­ter på at drøm­me­job­ben skal duk­ke opp.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.