× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

AVINOR AS

Organisasjonsnummer: 985198292
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

2 243 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Dronning Eufemias gate 6
0191 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 81 53 05 50
www.avinor.no
Om bedriften er medlem av opplæringskontoret, skal du ta kontakt med opplæringskontoret for å få vite meir om læreplassar. Sjå meir informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 985198292 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 985198292 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) AVINOR AS AVD BERGEN LUFTHAVN ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING Vestland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) AVINOR AS AVD BODØ LUFTHAVN OPPLYST - OPPLÆRINGSKONTORET FOR YRKESFAG I SALTEN Nordland
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) AVINOR AS AVD STAVANGER LUFTHAVN BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND AS Rogaland
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget AVINOR AS AVD STAVANGER LUFTHAVN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Rogaland
Reiselivsfaget (opplæring i bedrift) AVINOR AS AVD STAVANGER LUFTHAVN OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG OG SERVICE I ROGALAND BA Rogaland
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) AVINOR AS AVD ÅLESUND LUFTHAVN BYGGOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Salgsfaget (opplæring i bedrift) AVINOR AS AVD ÅLESUND LUFTHAVN OPPLÆRINGSKONTORET I HARAM Møre og Romsdal
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) AVINOR AS AVD OSLO LUFTHAVN GARDEMOEN Viken
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) AVINOR AS AVD OSLO LUFTHAVN GARDEMOEN Viken
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) AVINOR AS AVD OSLO LUFTHAVN GARDEMOEN Viken
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) AVINOR AS AVD OSLO LUFTHAVN GARDEMOEN Viken
Reiselivsfaget (opplæring i bedrift) AVINOR AS AVD OSLO LUFTHAVN GARDEMOEN Viken
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) AVINOR AS AVD OSLO LUFTHAVN GARDEMOEN Viken

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.