× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELFAG - TROMS

Organisasjonsnummer: 975357643

Om bedriften

1 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

2. etg. Margrethe Jørgensens vei 12
9406 HARSTAD
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ETS ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ACEL AS Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS AVD HARSTAD Elektrikerfaget
DEMAS AS Tavlemontørfaget
EL INSTALLATØREN HARSTAD AS Elektrikerfaget
EL JON AS Elektrikerfaget
EL-REP NORD AS Elektroreparatørfaget
ELEKTROKONTAKT AS Elektrikerfaget
ELIASSEN INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
ELUMNI ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FINNFJORD AS Elektrikerfaget
FINNSNES RØR OG ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HANESETH HARSTAD AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
HANESETH MIDT-TROMS AS Elektrikerfaget
HARSTAD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HEMMERSBACH NORWAY AS Dataelektronikerfaget
HENTEK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HÅLOGALAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS Elektrikerfaget
KANSTAD EL. SERVICE AS Elektrikerfaget
KVISTAD ELEKTRONIKK AS Dataelektronikerfaget
Elektrikerfaget
LEONHARD NILSEN & SØNNER AS Elektrikerfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD HARSTAD Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ONECO NETWORKS AS Telekommunikasjonsmontørfaget
SITECOM AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SIWE ELEKTRO AS Elektrikerfaget
H K SØRENSEN AS Elektrikerfaget
SØRREISA ELEKTROINSTALLASJON AS Elektrikerfaget
TEKNOR AS Automatiseringsfaget
Viklerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.