× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTOR FOR TRANSPORT OG LOGISTIKK FINNMARK SA

Organisasjonsnummer: 919320826
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

3 ansatte
Samvirkeforetak

Forretningsadresse

Storengveien 6
9515 ALTA
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ALTA GRAVESERVICE AS Yrkessjåførfaget
ALTA KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER Yrkessjåførfaget
ALTA LASTEBILSENTRAL AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
ALTENFJORD TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
ARCTIC MINERALS AS Yrkessjåførfaget
ASCO NORGE AS Logistikkfaget
BOREAL BUSS AS Yrkessjåførfaget
ERIKSEN MASKIN AS Yrkessjåførfaget
E6 TALVIK BENSIN OG DIESEL AS Yrkessjåførfaget
FREDENG AS Yrkessjåførfaget
H. SJØGREN & SØNNER AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
BØRRE ANDERSEN AS Yrkessjåførfaget
JAN NYLUND & SØNNER AS Yrkessjåførfaget
KIVIJERVI ENTREPRENØR AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
KIVI'S TRANSPORT AS Logistikkfaget
LEIRBOTN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
MESTA AS Yrkessjåførfaget
ODD MATHISEN AS Yrkessjåførfaget
OPPLÆRINGSKONTOR FOR TRANSPORT OG LOGISTIKK FINNMARK SA Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
PARK & ANLEGG ALTA AS Yrkessjåførfaget
POSTEN NORGE AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
ROY-YNGVE THOMASSEN AS Yrkessjåførfaget
SB TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
SIBELCO NORDIC AS AVD STJERNØY Logistikkfaget
OLEIF SIMENSEN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
STRIFELDTS TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
SVEIN THOMASSEN AS Yrkessjåførfaget
THOMASSEN MASKIN AS Yrkessjåførfaget
TORMOD KRISTENSEN MASKIN AS Yrkessjåførfaget
VEST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP, OARJE-FINNMARKKU RIHPAFITNODAT VEFAS IKS Yrkessjåførfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 919320826 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.