× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTOR FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) FINNMARK

Organisasjonsnummer: 891408862
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Skoleveien 12
9510 ALTA
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ALF W. BERG AS Anleggsmaskinførerfaget
ANLEGG NORD AS Anleggsmaskinførerfaget
ARNE PETTERSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
BERLEVÅG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
BIRGER MIETINEN AS Anleggsmaskinførerfaget
BJØRNEVATN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
DANIEL JAKOBSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ERIKSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
E6 TALVIK BENSIN OG DIESEL AS Anleggsmaskinførerfaget
FINNMARK ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
GRAVING OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
IVAR NIKOMA AS Fjell- og bergverksfaget
JAKOBSEN MASKIN OG DYKKERSERVICE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
JAN NYLUND & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
JAN OPGÅRD AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
KARLSTAD MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
KAUTOMASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
KÅRE K KRISTENSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
LARSEN MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
MA TEK AS Anleggsmaskinførerfaget
MASKIN OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
MESTA AS Anleggsmaskinførerfaget
MIETINEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ODD MATHISEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
OPPLÆRINGSKONTOR FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) FINNMARK Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Industrimekanikerfaget
AS OSCAR SUNDQUIST Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
PARK & ANLEGG ALTA AS Anleggsmaskinførerfaget
PEDERSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
PRESIS VEGDRIFT AS AVD HAMMERFEST Anleggsmaskinførerfaget
RONNY HERMANSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
ROY-YNGVE THOMASSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
SIBELCO NORDIC AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Industrimekanikerfaget
SPRENGESERVICE NORD AS Fjell- og bergverksfaget
STEIN KÅRE RØVIK AS Anleggsmaskinførerfaget
STIG KJETIL HEITMANN Anleggsmaskinførerfaget
SVEIN A HALLONEN AS Anleggsmaskinførerfaget
SVEIN THOMASSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
TORMOD KRISTENSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Asfaltfaget
VIGGO ERIKSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
MESTA AS LEIKANGER * Sogndal vidaregåande skule
Kontakt: Svein Hauge
Vis avtale

Organisasjonsnummer 891408862 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.