Samfunnsøkonom

Samfunnsøkonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Om jobben

Samfunnsøkonomer er utdannet til å se et helhetlig bilde av økonomien i samfunnet. Utdanningen omfatter både mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi ser for eksempel på hvordan husholdninger og bedrifter tilpasser seg markedet og hvordan knappe ressurser anvendes. Makroøkonomi vil si at du ser på større enheter, for eksempel sammenhenger mellom nasjonalprodukt, rentenivå, arbeidsledighet og inflasjon.

Samfunnsøkonomiutdanningen gir grunnlag for krevende arbeid på en rekke områder. I offentlig sektor kan dette for eksempel være pengepolitikk, finanspolitikk, finansmarkeder, arbeidsmarked, energi og næring. Arbeidet består i stor grad av:

  • å gi råd til myndighetene, for eksempel om offentlige utgifter, arbeidsmarkedstiltak og næringspolitikk
  • utarbeide framskrivninger, for eksempel av rente og arbeidsledighet
  • se til at samfunnsøkonomiske hensyn ivaretas i regelverk, for eksempel innenfor skatt og konkurransepolitikk
  • å bidra til et godt faglig grunnlag gjennom tall- og utredningsarbeid

Innenfor privat sektor arbeider samfunnsøkonomer med å forutsi den økonomiske utviklingen ved bruk av makroøkonomiske modeller med å utrede problemstillinger gjennom konsulentvirksomhet og oppdragsforskning, og i næringslivet for øvrig. Samfunnsøkonomer er ettertraktede i både offentlige og private forskningsinstitusjoner.

Merk at forskjellen på samfunnsøkonomer og andre økonomer er hva som studeres. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt. Økonomers arbeid består derfor ofte i å analysere den nåværende økonomiske situasjonen i samfunnet og/eller bedriften, og bruker dette som grunnlag for å si noe om fremtiden. 

Personlige egenskaper

Samfunnsøkonomen bør være analytisk anlagt, flink til å finne kjernen i komplekse problemstillinger og til å se ulike ting i en større sammenheng. Det er viktig å trives med matematikk, siden dette er et viktig hjelpemiddel i faget.

Hvor jobber samfunnsøkonomer?

Typiske arbeidssteder er den delen av offentlig sektor som har ansvar for makroøkonomisk politikk og modellframskrivninger, dvs. særlig Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. Men det gjøres også god bruk av samfunnsøkonomer i mer mikroorienterte departementer og etater, som Arbeidsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Konkurransetilsynet, NAV og NVE.

En betydelig andel av samfunnsøkonomene jobber i privat sektor. Store banker og andre finansinstitusjoner har ofte egne makroøkonomer. Dette gjelder også næringslivet for øvrig. Næringslivet sysselsetter også samfunnsøkonomer med spesialisering på andre områder, for eksempel foretaks- og ressursøkonomi. Andre store arbeidsgivere er konsulentselskaper og private forskningsinstitusjoner.

Hva jobber samfunnsøkonomiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Det finnes både bachelor- og masterstudium i samfunnsøkonomi. Samfunnsøkonomi er også delstudium i en rekke studier og ved en rekke studiesteder.

Beskrivelse og oversikt over utdanningssteder

Opptakskrav
Generell studiekompetanse kreves for å komme inn på samfunnsøkonomstudiet.

Etter- og videreutdanning
Etter fullført mastergrad kan du ta doktorgrad i samfunnsøkonomi.

Lønn

Gjennomsnittlig årslønn for sosial- og siviløkonomer ansatt i handelsbransjen er 624 000 kroner (Kilde: SSB 2012).

Lønnsnivået for en samfunnsøkonom kan variere, avhengig av blant annet arbeidssted, utdanning, ansvarsoppgaver og ansiennitet

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 16. april 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Samfunnsøkonomene (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Utdanningsintervjuer

Mastergradstudent i samfunnsøkonomi Hans Rasmussen Thetin

I studiet samfunnsøkonomi møtes to planeter, i følge Hans Rasmussen Theting. På den ene planeten driver man med systematisk behandling av tall, på den andre finner man ut hva tallene betyr for samfunnet....