Yrkesbeskrivelse

Samfunns­økonom

favoritt ikon

Samfunnsøkonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Samfunnsøkonomer er utdannet til å se et helhetlig bilde av økonomien i samfunnet. Utdanningen omfatter både mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi ser for eksempel på hvordan husholdninger og bedrifter tilpasser seg markedet og hvordan knappe ressurser anvendes. Makroøkonomi vil si at du ser på større enheter, for eksempel sammenhenger mellom nasjonalprodukt, rentenivå, arbeidsledighet og inflasjon.

Samfunnsøkonomiutdanningen gir grunnlag for krevende arbeid på en rekke områder. I offentlig sektor kan dette for eksempel være pengepolitikk, finanspolitikk, finansmarkeder, arbeidsmarked, energi og næring. Arbeidet består i stor grad av:

  • å gi råd til myndighetene, for eksempel om offentlige utgifter, arbeidsmarkedstiltak og næringspolitikk
  • utarbeide framskrivninger, for eksempel av rente og arbeidsledighet
  • se til at samfunnsøkonomiske hensyn ivaretas i regelverk, for eksempel innenfor skatt og konkurransepolitikk
  • å bidra til et godt faglig grunnlag gjennom tall- og utredningsarbeid

Innenfor privat sektor arbeider samfunnsøkonomer med å forutsi den økonomiske utviklingen ved bruk av makroøkonomiske modeller med å utrede problemstillinger gjennom konsulentvirksomhet og oppdragsforskning, og i næringslivet for øvrig. Samfunnsøkonomer er ettertraktede i både offentlige og private forskningsinstitusjoner.

Merk at forskjellen på samfunnsøkonomer og andre økonomer er hva som studeres. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt. Økonomers arbeid består derfor ofte i å analysere den nåværende økonomiske situasjonen i samfunnet og/eller bedriften, og bruker dette som grunnlag for å si noe om fremtiden. 

Personlige egenskaper

Samfunnsøkonomen bør være analytisk anlagt, flink til å finne kjernen i komplekse problemstillinger og til å se ulike ting i en større sammenheng. Det er viktig å trives med matematikk, siden dette er et viktig hjelpemiddel i faget.

Hvor jobber samfunnsøkonomer?

Typiske arbeidssteder er den delen av offentlig sektor som har ansvar for makroøkonomisk politikk og modellframskrivninger, dvs. særlig Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. Men det gjøres også god bruk av samfunnsøkonomer i mer mikroorienterte departementer og etater, som Arbeidsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Konkurransetilsynet, NAV og NVE.

En betydelig andel av samfunnsøkonomene jobber i privat sektor. Store banker og andre finansinstitusjoner har ofte egne makroøkonomer. Dette gjelder også næringslivet for øvrig. Næringslivet sysselsetter også samfunnsøkonomer med spesialisering på andre områder, for eksempel foretaks- og ressursøkonomi. Andre store arbeidsgivere er konsulentselskaper og private forskningsinstitusjoner.

Utdanning

Det finnes både bachelor- og masterstudium i samfunnsøkonomi. Samfunnsøkonomi er også delstudium i en rekke studier og ved en rekke studiesteder.

Beskrivelse og oversikt over utdanningssteder

Opptakskrav
Generell studiekompetanse kreves for å komme inn på samfunnsøkonomstudiet.

Etter- og videreutdanning
Etter fullført mastergrad kan du ta doktorgrad i samfunnsøkonomi.

Hva jobber samfunnsøkonomiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Lønnsnivået for en samfunnsøkonom kan variere, avhengig av blant annet arbeidssted, utdanning, ansvarsoppgaver og ansiennitet

Intervjuer

Mastergradstudent i samfunnsøkonomi Hans Rasmussen Thetin

Samfunns­økonomi

I studiet samfunnsøkonomi møtes to planeter, i følge Hans Rasmussen Theting. På den ene planeten driver man med systematisk behandling av tall, på den andre finner man ut hva tallene betyr for samfunnet....

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Samfunns­økonom

Lignende yrker

Hender på kalkulator

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

Kvinnelig rådgiver foran PC

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Saksbehandler som kikker på skjerm og noterer

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

To hender som holder jordkloden.

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Naturforvalter skriver rapport

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Matematiker underviser ofte

Matematiker

En matematiker arbeider vanligvis med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Personalsjef i samtale med medarbeider foran en data

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Jurist i retten

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndighetene.

Kvinnelig arkivar ved arkivhylle

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig, også for ettertiden.

Fylkesskogmester på befaring

Fylkesskog­mester

En fylkesskog­mester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.

Utmarkskonsulent på befaring

Utmarks­konsulent

Utmarks­konsulenten følger opp lover om jakt og fangst av vilt, skogbruk og motorferdsel.

Jordbrukssjef gir råd om avling

Jordbruks­sjef

Jordbruks­sjefen har jordbruks­faglig ansvar i en kommune, og gir råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.