Yrkesbeskrivelse

Jordbruks­sjef

favoritt ikon

Jordbrukssjefen har jordbruksfaglig ansvar i en kommune, og gir råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk.

En jordbrukssjef er ansatt i en kommune for å gi råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk. Jordbrukssjefen har det jordbruksfaglige ansvaret i kommunen, og vil også ha en rekke administrative arbeidsoppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordbrukssjefen:

  • administrere konsesjoner for landbrukseiendommer og bo- og driveplikt
  • sørge for at jordlov, konsesjonslov og andre relaterte lover følges
  • administrere løyver til omdisponering av landbruksareal
  • behandle saker knyttet til beitebruk, gjødselsplaner og sprøyteplaner
  • behandle søknader om motorferdsel i utmark
  • planlegge og gjennomføre tiltak i kulturlandskapet

Arbeidsoppgavene kan være svært ulike fra kommune til kommune. Kommunene i Norge har forskjellige forutsetninger for jordbruk, og både arbeidsoppgaver og arbeidsansvar kan derfor variere mye.

Jordbrukssjefen vil også samarbeide med tett med annet fagpersonell. Dette kan eksempelvis være rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving, og representanter fra andre kommuner, samt fylkesmannen (fylkesjordsjefen).

Stillingen kalles også landbrukssjef. I noen kommuner er stillingen slått sammen med stillingen som skogbrukssjef.

Personlige egenskaper

Jordbrukssjefen må ha høy kompetanse innen alle aspekter ved jordbruket, både det praktiske arbeidet og alt administrativt. Jordbrukssjefen må kunne arbeide systematisk og ansvarsbevisst.

Hvor jobber jordbrukssjefer?

Jordbrukssjefen er kommunalt ansatt, og har gjerne ansvar for jordbruket i en hel kommune. Ofte arbeider dessuten jordbrukssjefen i tett samarbeid med andre kommuner.

Utdanning

Ansettelse som jordbrukssjef krever gjerne høyere utdanning innen et relevant fagfelt. Det er ingen formelle krav til hva en jordbrukssjef skal være utdannet innen, men fagområder som jordbruksfag, naturressurser eller miljørelaterte fag er vanlige.

Oversikt over utdanningssteder innen jordbruk

Opptakskrav
Opptakskravet til høyere utdanning er generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Jordbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike jordbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

Lønn

Et generelt lønnsnivå for jordbrukssjefer er vanskelig å angi. Lønnen kan variere avhengig av en rekke faktorer, deriblant ansvarsoppgaver og utdanning. Forutsetningene for jordbrukssjefens lønnsnivå kan vært svært ulik fra kommune til kommune.

Intervjuer

Jordbrukssjef Lars Petter Granmo

Jordbruks­sjef

Lars Petter trives med å være blant folk og å få jobbe med et bredt fagfelt.
Jordbrukssjef Ida Marie Frantzen Gjersem

Jordbruks­sjef

Jordbrukssjef Ida Marie Frantzen Gjersem trives med å ha kontakt med jordbrukere og være ute på befaring.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Jordbruks­sjef

Lignende yrker

Kvinnelig rådgiver foran PC

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Saksbehandler som kikker på skjerm og noterer

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Naturforvalter skriver rapport

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Mynter

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

To hender som holder jordkloden.

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk og av samfunnsborgernes politiske atferd.

To hender som holder poteter

Agronom

Agronomer arbeider praktisk med driften av en gård.

Jurist i retten

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndighetene.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.

Kvinnelig arkivar ved arkivhylle

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig, også for ettertiden.

Personalsjef i samtale med medarbeider foran en data

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Høyballer

Fylkesjord­sjef

Fylkesjord­sjefen har ansvar for spørsmål og oppgaver innen jordbruk i fylket.

Skogbrukssjef

Skogbruks­sjef

En skogbruks­sjef jobber med skogbruks­faglig rådgivning, saksbehandling og veiledning i kommuner.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.