Bachelor
PR, kommunikasjon og media
Høgskulen i Volda

Studienivå

Bachelor, 3 år
Nettstøttet

Søknadsfrist

15. april 2014

Studiepoeng

180

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Du lærer å planleggje og gjennomføre kommunikasjonstiltak i både privat næringsliv og offentleg og frivillig sektor. Dei sentrale faga er kommunikasjon (Public relations), journalistikk og medievitskap. Du skal få eit medvite forhold til talespråk-, bilet- og skriftspråk, og dessutan innføring i krisekommunikasjon og framførings- og presentasjonsteknikk. Andre fagområde er mellom anna etikk, organisasjonsteori, prosjektarbeid og sosiale medier.

I studiet vert det lagt stor vekt på samanhengen mellom teori og praksis. Arbeidsformene er ein kombinasjon av førelesingar, sjølvstudium, gruppearbeid og praktiske øvingar.

I den valfrie delen av studiet har du fridom til å fordjupe deg i eit sjølvvalt fagområde. Her kan ein anten velje praktiske emne, t.d. foto eller design, eller fordjuping på andre fagområde, t.d. samfunnsfag, økonomi eller språk. Studentar som har fullført emne/fag frå andre høgskular/universitet i Noreg eller utlandet, kan søkje om å få desse emna godkjende og innpassa som valfri del av bachelorgraden.

Karrierevegar

Behovet for folk med kunnskap om kommunikasjon er stort på mange samfunnsområde, og utsiktene til arbeid er difor mange og varierte. Utdanninga i PR, kommunikasjon og media har lange tradisjonar og eit godt utbygd nettverk i PR- og kommunikasjonsmiljøa. Gjennom utplassering i arbeidslivet i siste semesteret får også kvar einskild student direkte kontakt med desse yrkesmiljøa, noko som er svært nyttig ved seinare jobbsøking. Bachelorprogrammet dannar grunnlag for opptak til relevante mastergradar innanfor fagfeltet i Noreg og i utlandet.

Utveksling

Studiet er lagt opp slik at mange av studentane gjennomfører delar av studiet (inntil eitt semester) ved universitet i utlandet, til dømes ved Westminster i London, Griffith College i Irland eller Hawaii Pacific University. Der er svært mange alternativ ved universiteta i over 50 land som høgskulen har direkte samarbeid med.

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2014

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

27

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 22. august 2014.
  • Innholdet er levert av Høgskulen i Volda
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål om denne utdanningen.

Var denne siden nyttig for deg?