Bachelor
PR, kommunikasjon og media
Høgskulen i Volda

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2015

Studiepoeng

180

Generell studiekompetanse

Bachelorprogrammet tilbyr studentane forskingsbasert undervisning innanfor eit breidt spekter av emne og fagfelt;  journalistikk, medievitskap, politisk økonomi, organisasjon og leiing, marknadsføring og ulike sosiologiske og statsvitskaplege emne. Undervisninga er kombinert med jobbrelevante interne og eksterne prosjekt- og praksisordningar. Studentene får inngåande kjennskap til tilhøvet mellom teori og praksis – dette er kanskje det viktigaste konkurransefortrinnet til kommunikasjonsutdanninga i Volda.  

Bachelorgraden gir kompetanse som kan brukast på ei rekkje område i vårt media- og kommunikasjonsorienterte samfunn. Relevante arbeidsplassar vil vere kommunikasjonsbyrå og ulike line- og stabsfunksjonar i både privat og offentlig sektor. Utdanninga kan også gi grunnlag for andre karrierevegar avhengig av arbeidsmarknaden, personlege interesser, og eventuelt vidare utdanning. Våre studentar gjer karriere innanfor ulike sektorar i samfunnet og ser ut til å lukkast.

Studiet dannar grunnlag for opptak til relevante mastergradar innanfor fagfeltet i Noreg og i utlandet.

Studiet er lagt opp slik at mange av studentane gjennomfører delar av studiet (inntil eitt semester) ved universitet i utlandet, til dømes ved Westminster i London, Griffith College i Irland eller Hawaii Pacific University. Der er svært mange alternativ ved universiteta i over 50 land som høgskulen har direkte samarbeid med.

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2015

35.10 (primær)
36.70 (ordinær)

Studieplasser

27

Lignende utdanninger